Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. 6.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Základní informace

 • vedoucí vychovatelka - Bc.Barbora Ryšánková Mausová
 • vychovatelé- Mgr.Zita Zbořilová, Gabriela Huťková, Kateřina Kobertová, Anna Tomaníková
 • Mgr. Jitka Erhartová, Yveta Bařinová, Michal Svoboda

Školní družina

je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání. Školní družina zabezpečuje zájmové vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti v souladu se školním vzdělávacím programem. Slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků, dává prostor k rozvoji jejich zájmů. Pedagogické působení zajišťují plně kvalifikovaní vychovatelé. Ve svých činnostech vycházejí z požadavků pedagogiky volného času.

Školní družina se nachází v hlavní budově školy. Pro svou činnost využívá školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu, vnitřní i venkovní areál školy.

 

Činnost školní družiny

je přednostně určena pro žáky  1. až  3. ročníků, v případě volné kapacity lze přijmout do školní družiny i žáky 4. a 5.tříd.

 

Přijetí do školní družiny

není nárokové. O přijetí či nepřijetí žáka rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné žádosti.

  Přihlášení žáka do školní družiny probíhá na základě vyplněné žádosti o přijetí do školní družiny, kterou odevzdává zákonný zástupce žáka zpravidla do 15.června příslušného roku.Žádost si zákonný zástupce žáka vyzvedne u vychovatelů školní družiny nebo v kanceláři školy

Žáci jsou přijímáni k docházce školní družiny na jeden školní rok. Po vyrozumění o přijetí žáka do školní družiny vyplní zákonní zástupci zápisní lístek, který si mohou vyzvednout u vychovatelů ve školní družině nebo v kanceláři školy. 

Odhlášení ze školní družiny

Odhlášení žáka ze školní družiny je možné na základě vyplnění odhlašovacího lístku, který zákonný zástupce na vyžádání obdrží u vychovatelů ve školní družině.

 

Úplata za školní družinu

V souladu se zněním § 123.odst. 4 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanovena úplata za školní družinu. Tuto úplatu poukazuje zákonný zástupce žáka bezhotovostním stykem na účet školy dvakrát ročně ve stanovených termínech. Platba se provádí vždy předem za dané období.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb žáka podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Podrobné informace o způsobu úhrady úplaty získají zákonní zástupci společně s  informacemi o provozu školní družiny.

 

Provoz školní družiny

se řídí platným vnitřním řádem školní družiny a vnitřním řádem školy. Žáci i zákonní zástupci jsou s řády prokazatelně seznámeni na začátku školního roku, popř. při zahájení docházky do školní družiny. Vnitřní řád školní družiny i vnitřní řád školy je zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Ochrana zdraví a bezpečnosti žáků

žáci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, vnitřní řád školní družiny i školy, chránit své zdraví i zdraví ostatních účastníků školní družiny. Řídí se pokyny vychovatelů a dalších zaměstnanců školy. Bezpečnost a ochranu dětí zajišťují vychovatelé ve spolupráci s vedením školy a zákonnými zástupci, kteří jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu dítěte.

Důležité informace zákonným zástupcům

 • Měsíční úplata za pobyt dítěte ve školní družině činní 170.- Kč.
 • Provoz školní družiny je od 6.00 - 8.00 hod. a po ukončení vyučování do 16.30 hod.
 • Ranní příchod dětí do ŠD je stanoven do 7.25 h, po této době děti čekají  před školou s ostatními žáky a v 7.40 h odcházejí samostatně do šaten a následně do svých tříd.
 • K vyzvedávání dětí ze ŠD slouží zákonným zástupcům domácí videotelefon u vchodu školy. Vstup do ŠD jim není zakázán, ale z hygienických důvodů je možný jen ve výjimečných případech.
 • Vyzvedávání dětí z 8.oddělení je možné prostřednictvím mobilního telefonu. Zákonní zástupci byli informování emailem v Edupage. 

 

Skladba zájmového vzdělávání :

 • 6.00 - 8.00 ranní příchod dětí do ŠD, individuální činnosti, společné ZPÍVÁNKY, hádanky, kvízy a následný odchod do vyučování
 • 11.40 - 13.00 příchod z vyučování, hygiena, stolování, odpočinková činnost (četba, poslech), didaktické, pohybové, a společenské hry,... 
 • 13.00 - 14.30 hlavní činnost - aktivity vědomostního, pohybového a zájmového charakteru ( hudební, taneční, výtvarné a pracovní), vycházky, pobyt na školním, nebo sídlištním hřišti
 • 14.30 - 16.30 rekreační, odpočinková a individuální činnost.