Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. 6.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Výpis ze Školského zákona 561/ 2004 Sb. §167,168:

ŠKOLSKÁ RADA je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedag.pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který také jmenuje třetinu jejích členů, třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedag.pracovníci dané školy.

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně, vyjadřuje se návrhům škol.vzděl.programů a jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ PŘEROV, U TENISU 4

ZÁSTUPCI RODIČŮ
Romana Nitková, Mgr. Jiří Pajor
ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE
Ing. Alice Kutálková, Kateřina Günther
ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ
Mgr. Jana Martiníková - předsedkyně, Mgr. Rudolf Vybíral

Připomínky a podněty pro práci ŠKOLSKÉ RADY mohou rodiče zasílat na výše uvedenou emailovou adresu předsedkyně nebo přímo vložit do schránky umístěné ve vestibulu školy.

Aktuální zápisy ze schůzí - 2021 - 2023 

Starší zápisy ze schůze

(šk. rok 2019/20, 2020/21, 2021/22)

Archiv:

Starší zápisy ze schůze

(šk. rok 2014/15 - 2018/19)