Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Výpis ze Školského zákona 561/ 2004 Sb. §167,168:

ŠKOLSKÁ RADA je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedag.pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který také jmenuje třetinu jejích členů, třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedag.pracovníci dané školy.

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně, vyjadřuje se návrhům škol.vzděl.programů a jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ PŘEROV, U TENISU 4

ZÁSTUPCI RODIČŮ
Petra Hermanová - předsedkyně, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE
Marek Dostál, MUDr. Jiří Hadwiger
ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ
Mgr. Irena Samohýlová, Mgr. Jaroslav Krejčí

 

Připomínky a podněty pro práci ŠKOLSKÉ RADY mohou rodiče zasílat na výše uvedené e-mailové adresy radních nebo přímo vložit do schránky umístěné ve vestibulu školy.

Aktuální zápisy ze schůze

(šk. rok 2017/18, 2018/19, 2019/20)

Archiv:

Starší zápisy ze schůze

(šk. rok 2014/15, 2015/16, 2016/17)