Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

3. 12. 2019: Konzultační hodiny (15:30 - 16:30)
26. 11. 2019: Den otevřených dveří - 14:00 - 17:30

Činnost školní družiny bude zahájena  2. září 2013. Provoz ŠD bude od 6.00 - 16.00 hod. Zákonní zástupci mohou dítě osobně v tuto dobu přijít přihlásit.

Zápisní lístek s dalšími informacemi obdrží děti 3. září 2013.

Měsíční poplatek 150,- Kč za školní družinu uhradí zákonní zástupci  přihlášených dětí nejpozději do 6. září 2013.

 

Vážení rodiče.

Rádi bychom Vám a především Vašim dětem v tomto školním roce popřáli hodně úspěchů, radosti a spokojenosti.

Při této příležitosti bychom se na Vás rádi obrátili s prosbou o pomoc. Pokud máte možnost věnovat dětem do školní družiny papíry na kreslení, fixy, pastelky, různý zbytkový materiál, reklamní předměty, dárky do soutěží a odměny, velice rádi vše uvítáme.

Těšíme se na spolupráci.

                                                        Kolektiv vychovatelek

 

            

 

V každém roce v pátek třináctého se hasičské zbrojnice otevírají veřejnosti. I my jsme tohoto dne využili a byli jsme se s dětmi podívat na městskou hasičskou zbrojnici. Děti se seznámily s prací hasičů, mohly se podívat do hasičských vozů, vyzkoušet některé jejich vybavení. Počasí nám přálo a děti odcházely s úsměvem na tváři.
Dne 5.12. 2011 proběhla ve školní družině MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA. Andílci, čertice i čertíci si společně zazpívali, zatancovali. Všechny děti Mikulášovi předvedly svá vystoupení, která se všem velice povedla. Celý program byl natáčený na DVD, které je možno si zakoupit. Máte-li zájem, informujte se u své paní vychovatelky.

V měsíci duben se zúčastníme výtvarné soutěže SVČ Atlas s tématem - Jarní příroda.. Děti namalují obrázky na určené téma libovolnou technikou. Přejeme jim pěkné umístění.

Příští návštěva v MěK proběhne v odd. A 13.1.2012, v odd. B 20.1.2012 a v odd. C 6.1.2012.

V letošním školním roce jsme využili nabídky střediska ekologické výchovy BIOS a přihlásili jsme se do programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO. Cílem tohoto projektu je teoretické a praktické doplňování znalostí a vědomostí a utváření pozitivních pohledů na přírodu a vztah k životnímu prostředí. Ze vzdělávacích cyklů se zúčastníme šesti témat ( Podzimní les, O zvířatech se zvířaty, Ekologie našich plazů, Ekologie našich ptáků - dravci a sovy, Se zvířaty kolem světa, Jarní les ). Každý program je spojený s pohybovými a prožitkovými aktivitami. Kurzovné na jedno téma činí 15,-Kč. O termínech vás budeme předem informovat.

 

B.Ryšánková Mausová

 

Kroužky a akce

Školní družina má šest oddělení A - F, která jsou umístěna v samostatných místnostech určených pouze pro její činnost. Školní družina V rámci ŠD jsou organizovány zájmové kroužky pod vedením pi.vychovatelek Do zájmových kroužků v rámci školy jsou děti předávány ze ŠD vedoucím kroužků, kteří je, po ukončení, předávají zpět do ŠD.

Základní informace

  • vedoucí vychovatelka - Barbora Ryšánková Mausová
  • vychovatelky - Mgr.Zita Zbořilová, Hana Kohoutová, Anna Tomaníková, Gabriela Huťková,
  • Mgr. Jitka Erhartová, Michal Svoboda

Školní družina

je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání. Školní družina zabezpečuje zájmové vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti v souladu se školním vzdělávacím programem. Slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků, dává prostor k rozvoji jejich zájmů. Pedagogické působení zajišťují plně kvalifikovaní vychovatelé. Ve svých činnostech vycházejí z požadavků pedagogiky volného času.

Školní družina se nachází v hlavní budově školy. Pro svou činnost využívá školní hřiště, tělocvičnu, vnitřní i venkovní areál školy.

 

Činnost školní družiny

je přednostně určena pro žáky  1. až  3. ročníků, v případě volné kapacity lze přijmout do školní družiny i žáky 4. a 5.tříd.

 

Přijetí do školní družiny

není nárokové. O přijetí či nepřijetí žáka rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné žádosti.

  Přihlášení žáka do školní družiny probíhá na základě vyplněné žádosti o přijetí do školní družiny, kterou odevzdává zákonný zástupce žáka zpravidla do 15.června příslušného roku.Žádost si zákonný zástupce žáka vyzvedne u vychovatelů školní družiny nebo v kanceláři školy

Žáci jsou přijímáni k docházce školní družiny na jeden školní rok. Po vyrozumění o přijetí žáka do školní družiny vyplní zákonní zástupci zápisní lístek, který si mohou vyzvednout u vychovatelů ve školní družině nebo v kanceláři školy. 

Odhlášení ze školní družiny

Odhlášení žáka ze školní družiny je možné na základě vyplnění odhlašovacího lístku, který zákonný zástupce na vyžádání obdrží u vychovatelů ve školní družině.

 

Úplata za školní družinu

V souladu se zněním § 123.odst. 4 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanovena úplata za školní družinu. Tuto úplatu poukazuje zákonný zástupce žáka bezhotovostním stykem na účet školy dvakrát ročně ve stanovených termínech. Platba se provádí vždy předem za dané období.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb žáka podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Podrobné informace o způsobu úhrady úplaty získají zákonní zástupci společně s  informacemi o provozu školní družiny.

 

Provoz školní družiny

se řídí platným vnitřním řádem školní družiny a vnitřním řádem školy. Žáci i zákonní zástupci jsou s řády prokazatelně seznámeni na začátku školního roku, popř. při zahájení docházky do školní družiny. Vnitřní řád školní družiny i vnitřní řád školy je zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Ochrana zdraví a bezpečnosti žáků

žáci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, vnitřní řád školní družiny i školy, chránit své zdraví i zdraví ostatních účastníků školní družiny. Řídí se pokyny vychovatelů a dalších zaměstnanců školy. Bezpečnost a ochranu dětí zajišťují vychovatelé ve spolupráci s vedením školy a zákonnými zástupci, kteří jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu dítěte.

Důležité informace zákonným zástupcům

  • Měsíční úplata za pobyt dítěte ve školní družině činní 100.- Kč.
  • Provoz školní družiny je od 6.00 - 8.00 hod. a po ukončení vyučování do 16.30 hod.
  • Ranní příchod dětí do ŠD je stanoven do 7.25 h, po této době děti čekají  před školou s ostatními žáky a v 7.40 h odcházejí samostatně do šaten a následně do svých tříd.
  • K vyzvedávání dětí ze ŠD slouží zákonným zástupcům domácí videotelefon u vchodu školy. Vstup do ŠD jim není zakázán, ale z hygienických důvodů je možný jen ve výjimečných případech.